Adviseur Civiel Technisch Management, Bruggen(mei 2015 - heden)

Opdrachtgever: RWS. RWS ON is een van de regionale diensten van RWS. Ze is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer & aanleg van de hoofdinfrastructuur in het beheersgebied Gelderland en Overijssel en voor de praktische uitvoering van het beleid.

Opdracht: De komende jaren dient er groot onderhoud plaats te vinden aan een aantal bruggen. Een team gaat deze werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren. Daarbij wordt een programma-aanpak gevolgd. Het project is genoemd "Programma Onderhoud Bruggen".

Werkzaamheden

- Het opstellen van PvE mbv SE. Inventariseren informatie van het PvE, vraagspecificaties en annexen
- Het toetsen van voorbereidende onderzoeken
- Opstellen van ramingen
- Voorbereiden en begeleiden van onderzoeken
- Beoordelen definitieve ontwerpen
- Uitvoeringsontweren
- (deel)kwaliteitsplannen
- Verificatie- en validatie plannen
- Technische afwijkingen
- Inschatten van risico's
- Aviseren bij het bepalen van het product en procestoetsen
- Deelnemen aan projectoverleggen

Projectleider Techniek / Kunstwerken RING Utrecht (planvorming)(augustus 2014 - heden)

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Utrecht

Opdracht: Begeleiding van het contract, verificatieberekeningen kunstwerken voor de Ring Utrecht of o.a. RBK; het betreft het Areaal Ontwerp, Tracé Besluit Ring Utrecht, specifiek op het gebied van kunstwerken.

Werkzaamheden

- Opstellen van een programma van eisen/technische eisen
- Begeleiden van het contract
- Begeleiden en onderzoeken aan bestaande objecten van met name kunstwerken en toetsen van deze onderzoeken
- Adviseren en het verzamelen van benodigde gegevens uit archieven van RWS die voor de opdrachtnemer van belang zijn.

Senior adviseur kunstwerken / Risicogestuurd infra deskundige(november 2014 - heden)

Opdrachtgever: Tauw Nederland B.V.

Opdacht: Vanuit een landelijke basisbehoefte met een uniforme en risicogestuurde aanpak onderhoudsplannen opstellen om maatregelen te programmeren en uit te laten voeren. Als adviseur wordt gewaakt over kwaliteit van de technische aanpak en anderzijds over uniformiteit en consistentie van de totstandkoming van de P-IHP's. Inspectierapporten en V&R rapportage. Indien nodig ondersteuning batch-team.

Werkzaamheden

- Vanuit expertise een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de initiële risicobepaling.
- Ten tijde van het batchproductieproces verantwoordelijk voor de verificatie van diverse producten.

Technisch manager RWS Inspectieprogramma 2015(mei 2010 - december 2014)

Opdrachtgever: RWS GPO (Groten Projecten & Onderhoud)

Opdracht: Instandhoudingsadvisering Kunstwerken 2015 (AK2015)

Werkzaamheden

- Begeleiden contracten.
- Werken volgens het inspectiekader.
- Verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng, de inhoud van het IHP.
- Operationeel verantwoordelijk voor de technische inhoudelijke inbreng bij formulering van de benodigde toesten (systeem-proces-product).
- Integrale toetsstrategie.
- Opstellen en actualiseren en muteren integraalrisicodossier.
- Zorgen voor uniformiteit van risicodossier.
- Aanpassing risicodossier obv toetsbevindingen ism toetscoordinator.

Senior Adviseur Techniek / wegen en kunstwerken RWS(juli 2012 - december 2012)

Opdrachtgever: RWS ON

Werkzaamheden

- Voorbereiden voor uitvoering van ombouwen knooppunt Beekbergen A1-A50.
- Adviseur op het gebied van wegen en kunstwerken over de gehele breedte van het vak. Het opstellen van een faseringsplan,
- Het opstellen programma van eisen / technische eisen met namen de eisen van de andere overheden en stakeholders, begeleiden van onderzoeken aan bestaande objecten.

Projectmanager / Contractmanager RWS(augustus 2011 - juli 2012)

Opdrachtgever: RWS GPO

Werkzaamheden

I&P 2012 Inspectieprogramma RWS "Het nieuwe inspecteren volgens het inspectiekader" en PINO II "Programmerings Inspectie Nader Onderzoeken. Deel II."
Eindverantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, contractaanbesteding en contractuitvoering richting verschillende marktpartijen, binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico tijdens uitvoering.
Verantwoordelijk voor de contractbeheersing, o.a. door formulering van de benodigde toetsen (systeem - proces - product), integrale toetsstrategie.

Projectmanager Projectbeheersing RWS(januari 2011 - december 2011)

Opdrachtgever: RWS GPO

Werkzaamheden:

I&P 2012 Inspectieprogramma. Integrale sturing op risico's ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit of scope. Afwijkingen in tijd, geld of kwaliteit worden veroorzaakt door risico's die optreden. Niet geplande gebeurtenissen of onbeheerste processen. Effecten van afwijkingen in kwaliteit worden beheerst ten kosten van tijd en geld. Door gedurende het project te bepalen welke risico's de grootste effecten op planning en kosten hebben, wordt met beheersmaatregelen actief gestuurd op beperking van ongewenste effecten. Beheersing operaties, informatie analyse. Toegankelijkheid, plannen en organiseren, kostenbewust handelen.

Projectmanager / Projectleider RWS - A12 LuVe Stakeholder Prorail(augustus 2009 - juli 2010)

Opdrachtgever: RWS Utrecht

Werkzaamheden:

Intermediair tussen Rijkswaterstaat en Prorail, Sturing en afstemming van de werkzaamheden van prorail van de werkzaamheden van het spoedwetproject RWS A12 Lunetten Veenendaal in de aanbestedingsfase van het te vormen DBFM-contract. Grote lobby en integrale afstemming met Prorail.

Projectmanager / Bouwmanager en Tijdelijk beheerder Grond Exploitatie Maatschappij GEM
(januari 2009 - mei 2010)

Gemeente Arnhem

Werkzaamheden:

Bouwmanagement en Coordinatie van de Woningbouw - Civiele bouwproces en de omgeving en bewoners. Tevens alle tijdelijke beheer taken "openbaar gebied" voor de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) op de vinex-locatie Schuytgraaf te Arnhem - Zuid.

Senior Adviseur RWS-DI Voegovergang constructies(december 2008 - mei 2009)

Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

Opzetten risicoprofiel voor enkelvoudige en meervoudige voegovergangen.

Projectmanager / Procesleider ontwerp(juli 2007 - juli 2008)

Heijmans Randweg Eindhoven

Intermediair tussen ontwerp en uitvoering. Sturing cq afstemming ontwerpdocumenten tussen ontwerp en uitvoering. (Tussen ON en OG) Zorgen dat de juiste tekening op het juiste moment op de juiste plek ligt. Motor van het ontwerp proces Kunstwerken (2200 ontwerp documenten).

Kwaliteitsmanager Gelderland(januari 2002 - december 2007)

Projectorganisatie Betuweroute

Verantwoordelijk voor oplevering/overdragen onderbouwclusters aan externe beheerders onder EKB. (opleverdossier met de nodige begeleiding voor de ON) Van ON naar de projectorganisatie Betuweroute, om vanuit dat punt alle infrastructurele onderdelen naar de 8 verschillende stakeholders over te dragen met de daarbij horende verschillende overdrachtsdossiers. Er is veel afstemming aan vooraf gegaan. Hierbij is ook een grote bijdrage geleverd aan de juridische overdrachtsdocumenten.

Projectmanager uitvoering(februari 2006 - oktober 2006)

Bouwbedrijf Salverda

Algehele leiding bij de grote renovatie Prins Claus plein te Den Haag. Werkzaamheden omvatte betonreparatie, asfalt, voegovergangen, opleggingen, asfaltwerkzaamheden, conservering en geleiderail.

Projectmanager / Bedrijfsleider Landmeetkundig en civieltechnisch ingenieursbureau
(januari 2005 - april 2006)

Lacarto

Verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken en projectleider van de ISO 9001 certificatie.

Projectmanager / Regiomanager Frezen(augustus 1997 - februari 2002)

De Nederlandse Freesmaatschappij

Verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken in de regio West-zuid.

Projectmanager / Projectleider speciale technieken SPANSTAAL (januari 1994 - september 1997)

Ballast Nedam

Verantwoordelijk voor de landelijke uitvoering van voegovergangen en exterieurwapening.